Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Organizasyon Şeması

 
KÜTÜPHANE PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI
 
DAİRE BAŞKANLIĞI
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
 • Kütüphane ile ilgili her türlü idari görevi yürütmek.
 
 • Birimler arası iletişimi sağlamak.
 
 • Daire Başkanlığı ile ilgili sorunları en akılcı ve en mantıklı yoldan çözüme kavuşturmak.
 
 • Kaynakların aktif ve verimli kullanılmasını sağlamak.
 
 • Her türlü tedbiri zamanında alıp, üst yönetime karşı sorumluluğunu yerine getirmek.
 
 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ŞEF)
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
 • Hiyerarşik yapı içerisinde kendisine bağlı birimlerin iş ve işlemlerini takip etmek.
 
 • Sorunlar ve çözüm yollarıyla ilgili daire başkanlığı ile ortaklaşa hareket etmek.
 
 • Daire Başkanlığı ile üst yönetime karşı sorumluluğunu yerine getirmek.
 
BİRİM: YAZI İŞLERİ
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
 • Daire Başkanlığıyla ilgili tüm yazışmaları yürütmek.
 
 • Gelen evrak-Giden evrak kayıtları, takibi ve düzenini sağlamak.
 
 • EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sitemi) programını kullanmak,
 
 
BİRİM: AYNİYAT
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
 
 1. (Taşınır Kontrol Yetkilisi)
 
 • Harcama biriminde edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki depoda muhafaza etmek,
 
 • Satın ve bağış yolu ile alınan materyallerini teslim almak,
 
 • Devir Alma işlemlerinde KBS üzerinden gelen demirbaşların kodlarını kontrol etmek,
 
 • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
 
 • Depoda çalınma ve olağanüstü nedenlerle meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,
 
 • Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,
 
 • Depo sayımı ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,
 
 • Birimler ve çalışma odalarında bulunan demirbaşların kayıtlarını tutarak listelerini odalara asmak,
 
 • İşlemi biten materyali gerekli birimlere teslim etmek,
 
 • Birimlerce iade edilen demirbaş malzemeyi almak, bozuk, tamiri mümkün olmayanların kayıtlardan silinmesi, hurdaya ayrılan malzemenin imha edilmesi ya da gösterilen yere tutanakla teslim edilmesini sağlamak,
 
 • Yılsonu itibariyle taşınır malların giriş-çıkış kayıtlarının ve demirbaş eşyaların kesin hesaplarının hazırlanarak imzalandıktan sonra ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 
 • Bağış ve Satın Alma Komisyonu üyeliğini yerine getirmek,
 
 • Tüm faaliyetlerde iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev yapmak,
 
 • Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi alanı içerisindeki işin kalitesini kontrol etmek
 
 • İdare tarafından verilen yazılı ve sözlü görevleri kanunlar çerçevesinde yerine getirmek,
 
 • Başkanlık varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,
 
 • Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,
 
 • Görevi ile ilgili yasa ve yönetmelikleri takip etmek,
 
 • Amirin vereceği diğer görevleri yapmak.
 
 
 1. (Taşınır Kayıt Yetkilisi)
 
 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek,
 
 • Satın ve bağış yolu ile alınan materyallerin KBS’ye girişini yapmak,
 
 • Giriş sonrası alınan belgede bulunan sicil numaralarını materyale numaratör ile kodlamak,
 
 • Kodlanan materyalleri Katalog birimine teslim etmek,
 
 • Katalog biriminden gelen materyallerin içine güvenlik bantlarını yerleştirmek,
 
 • Materyallerin güvenlik bandı-katalog eşleşmesini yapmak,
 
 • Satın almalarda tamamlanan evrakları ödeme yapılması için satın alma birimine teslim ederek KBS üzerinden HSY’ye gönderilmesini sağlamak,
 
 • Bağışlarda evraklar tamamlandıktan sonra KBS üzerinden ödeme dışı evrak olarak HSY’ye gönderilir,
 
 • Evrakların elden takibini yapmak,
 
 • Devir alma işlemlerinde KBS üzerinden kontrolü yapılan demirbaşların onayı alındıktan sonra TİF ve onay yazısını EBYS üzerinden taratarak yetkili makamların onayından sonra yine EBYS üzerinden muhasebeye gönderilmesini sağlamak,
 
 • Birimlerce istenilen malzemeleri karşılamak,
 
 • Dönem çıkışlarını düzenleyerek imzaya göndermek,
 
 • Yılsonu itibariyle taşınır malların giriş-çıkış kayıtlarının ve demirbaş eşyaların kesin hesaplarının hazırlanarak imzalandıktan sonra ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 
 • Tüm faaliyetlerde iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev yapmak,
 
 • Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek
 
 • İdare tarafından verilen yazılı ve sözlü görevleri kanunlar çerçevesinde yerine getirmek,
 
 • Başkanlık varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,
 
 • Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,
 
 • Görevi ile ilgili yasa ve yönetmelikleri takip etmek,
 
 • Amirin vereceği diğer görevleri yapmak.
 
C         (Ayniyat Saymanı)
 
 
 • Bağış yolu ile gelen materyallerin (kitap,dergi v.s.) Kütüphane Koleksiyonuna kazandırılması için koordinasyonu sağlamak,
 
 • Tüm faaliyetlerde iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev yapmak,
 
 • Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek,
 
 • İdare tarafından verilen yazılı ve sözlü görevleri kanunlar çerçevesinde yerine getirmek,
 
 • Başkanlık varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,
 
 • Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,
 
 • Görevi ile ilgili yasa ve yönetmelikleri takip etmek,
 
 • Amirin vereceği diğer görevleri yapmak.
 
 
BİRİM: KATALOGLAMA
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
 
 • Taşınır Kayıt Kontrol Birimi tarafından otomasyon programında demirbaşı verilen kitap ve kitap dışı (CD, DVD, vs.)yayınların tek tek kataloglama işlemini yapmak
 
 • Her yayın için teknik okuma yapmak.
 
 • Uluslararası Anglo-Dewey Kataloglama Kuralları kullanılarak eserlerin kataloglama işlemlerini yapmak.
 
 • Dewey (Ondalık sistem) kullanarak konu başlıklarını belirlemek.
 
 • Konusu belirlenen eser için Dewel Sınıflandırma sistemine göre sınıflandırma işlemini yapmak.
 
 • YORDAM kütüphane otomasyon programında kataloglama ve sınıflama işlemi yapılan eserler için
 
eserlerin sırtına sınıflama numarasını gösteren sırt etiketi yapıştırarak koruyucu bant takmak.
 
 • İhtiyaç duyulan yayınlar için geriye dönük işlemler yapmak.
 
 
BİRİM: SAĞLAMA/REZERV
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
 
 • Akademisyen ve öğrencilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için kütüphane koleksiyonuna dahil edilecek   
yayınların seçimini yapmak.
 
 • Eğitim-Öğretim yılı içerisinde belirlenen zamanlarda resmi yazı ile talepleri almak.
 
 • E-posta, telefon veya yüz yüze görüşme yoluyla yapılan talepleri değerlendirmeye almak.
 
 • Seçimi yapılan yayınları kontrol etmek.
 
 • Talep edilen yayınları kütüphane kataloğundaki mevcut Koleksiyonla karşılaştırarak, Koleksiyonda var olanları listeden çıkartmak.
 
 • Talep edilen yayınların künyelerini internet üzerinden güvenilir yayınevleri ve e-kitap sitelerinden kontrol etmek.
 
 • Bibliyografik künye bilgileri doğrulanan yayınları gruplandırarak ( yerli-yabancı gibi) yayın listelerini oluşturmak.
 
 • Hazırlanan yayın listelerini kütüphane yönetimine sunmak.
 
 • Bağış yoluyla gelen, Bağış ve Satın Alma Komisyonu tarafından seçilen yayınların listesini oluşturarak Taşınır Kayıt Kontrol Birimine göndermek.
 
 • Kütüphane koleksiyonuna yeni kazandırılan yayınların listelerini kütüphane web sayfasından kullanıcılara duyurmak.
 
 • Rezerv kitapların yıl boyunca düzenini sağlamak
 
 • Yılsonunda mevcut Rezerv Koleksiyondaki yayınlarla raftakileri karşılaştırarak eksik sayı olup olmadığını tespit etmek,
 
 • Sağlama biriminde bulunan görsel-işitsel kaynakları (CD, DVD, vs.) kütüphane içerisinde kullandırmak veya ödünç vermek.
 
 • Etik kurallar ve ahlaki değerlere bağlı yasa, yönetmelikler ve yazılı prosedürler çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek.
 
 • Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,
 
 • Amirin vereceği diğer görevleri yapmak.
 
 
BİRİM: BÜTÇE VE SATIN ALMA
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
 
 • Başkanlığımızca faaliyetleri yürütülen harcamaların yıl içinde ihtiyaç duyduğu ödenekleri tespit etmek,
 
 • Başkanlığımızın faaliyetlerini yürüttüğü harcamaların bütçe tekliflerini hazırlamak,
 
 • Yatırım Programı Teklifinin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetvellerin doldurulmak,
 
 • Ayrıntılı Finans Programının hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetvellerin doldurulma,
 
 • Performans Programının stratejik plan ve performans göstergelerine uygun olarak gerekli belge ve cetvelleri doldurulmak,
 • Maliye Bakanlığınca verilen ödenekler doğrultusunda harcamaları sağlamak,
 
 • Başkanlığımızca yerine getirilen harcamalarda ihtiyaç duyması halinde, ek ödenek, ödenek aktarması talebini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına İletmek,
 
 • Başkanlığımızca yürütülen faaliyetlerin ödenek takibini e-bütçe üzerinden yapmak,
 • Harcama kalemleri arasında ihtiyaç duyulan aktarmaların yazışma ve evraklarını hazırlamak,
 
 • Satın alınacak yayınlar (veritabanı, süreli yayın, kitap vs.) için piyasa fiyat araştırması yaparak ihale ve/veya doğrudan alım yolu ile teminini sağlamak.
 
 • Firmadan gelen proforma fatura ve yetki belgesini onaya göndermek.
 
 • Onaydan sonra gelen faturalarla ödemeleri yapmak.
 
 • Kütüphanenin ihtiyaç duyduğu; ofis, büro ve teknik malzemelerin alımını gerçekleştirmek.
 
 • Kütüphanede kullanılan teknik cihazların bakım ve onarım giderlerinin ödeme işlemleri için; yeni mali yılbaşında cihazların bakım sözleşmesini hazırlayarak onaya sunmak, mali yılsonu Aralık ayında ödemesini yapmak.
 
 • Veritabanı ödemeleri ve Süreli Yayın ödemelerinin düzenli takibini yapmak.
 
 • Ödemesi gerçekleşen işlerin evraklarını dosyalamak.
 
 • Yıllık bütçe planını hazırlamak.
 
 • Başkanlığın etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek,
 
 • Başkanlık varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,
 
 • Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,
 
 • Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,
 
 
 • Amirin vereceği diğer görevleri yapmak.
 
 
BİRİM: ILL (KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ VERME)
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
 
 • Akademik personelin gereksinim duyduğu materyallerin Kütüphanelerarası Ödünç Verme çerçevesinde ödünç alınması / verilmesi işlemini yapmak.
 
 • Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) istekleri KİTS (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) sistemi üzerinden yapmak.
 
 • KİTS üzerinden her türlü işlemlerin takibini yapmak.
 
 
 
BİRİM: ÖDÜNÇ VERME
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
 • Ödünç Verme Birimi ile ilgili tüm işlemleri YORDAM otomasyon programı üzerinden yapmak.
 
 • Demirbaş kaydı olan kitap ve kitap dışı (CD, DVD vs.) yayınların ödünç- iade işlemlerini yapmak.
 
 • Ödünç alınan yayınlar için uzatma işlemini yapmak.
 
 • Ödünç verme ve iade alma sırasında barkot okutma sistemiyle işlemleri gerçekleştirmek.
 
 • Ödünç alınan yayınların iade tarihi bilgilerinin takibini e-mail, telefon ve şahsen uyarı ile yapmak.
 
 • Gerekirse süre aşımı durumunda resmi yazı ile uyarmak.
 
 • Üyelik işlemlerini gerçekleştirmek.
 
 • Kullanıcıların ilişik kesme işlemlerini yapmak.
 
 
 • Eserlerin gecikmesi durumunda, günlük gecikme cezası almak (0.20 krş) ve karşılığında ücret alındı makbuzu vermek.
 
 • Makbuz karşılığında alınan ücretlerin bir hafta (7 gün) içinde Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı’na yatırmak.
 
 
 
BİRİM: REFERANS
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
 
 • Kullanıcılardan gelen bilgi istekleri (e-posta, tel, fax ya da birime gelen tüm kullanıcılara) incelenerek aradıkları tür ya da içerikteki bilgileri kullanıcılara sunmak.
 
 • Referans koleksiyonunu geliştirecek yayınları belirlemek.
 
 • Hasarlı kitapları cilthaneye, kayıt sorunu bulunan kitapları ise Kataloglama Birimine göndermek
 
 • Referans yayınlarının kütüphane içerisinde kullanımını sağlamak.
 
 • Dewey Onlu Sınıflama Sistemi’ne göre raf düzenini sağlamak.
 
 • “Fulbright Köşesi” ve “Uni-YEM Köşesi’nin düzenini sağlamak. (Şu anda mevcut değil)
 
 • Oryantasyon programları düzenleyerek Üniversite içinde yer alan Fakülte ve Bölümlere, Üniversite dışından gelen okul ve gruplara Kütüphaneyi ve bilgi kaynaklarını tanıtmak.
 
 • Veritabanı Kullanıcı Eğitimlerini düzenleyerek akademik personele ve öğrencilere yönelik abone olduğumuz basılı ve elektronik bilgi kaynaklarının, intihal tespit programlarının, bibliyografik yazılımların tanıtımı ve kullanımını içeren eğitimler düzenlemek.
 
 • Web sayfasının içeriğini ve düzenini sağlamak.
 
 • Abone olduğumuz elektronik ve online erişimli bilgi kaynakları ya da arayüzde oluşan herhangi bir teknik sorunu değerlendirerek firmayla iletişime geçmek.
 
 • İThenticate ve Turnitin makale intihal programının lisans anlaşması çerçevesinde TRÜ akademik personelinin üyelik işlemlerini gerçekleştirmek ve iThenticate – Turnitin kullanıcı eğitim programlarını düzenlemek.
 
 
 
 
 
BİRİM: TEZLER ODASI
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
 • Enstitüden gönderilen tezlerin kataloglama işlemini YORDAM otomasyon programı üzerinden yapmak.
 
 • Konusu belirlenen eser için sınıflama numarası vermek.
 
 • Tezlerle birlikte gönderilen CD eklerin Türkçe ve İngilizce özetlerini sisteme kayıt etmek.
 
 • Tezlere özel demirbaş numarası vermek.
 
 • Eserlerin sırtına sınıflama numarasını gösteren sırt etiketi yapıştırıp koruyucu bant takmak.
 
 • Araştırmacıların tezlerden yararlanmasını sağlamak.
 
 • Materyal ve kullanıcı sayısını takip etmek.
 
 • Her mesai haftasının son günü genel raf düzenlemesi yapmak.
 • Geriye dönük olarak; sırt etiketinin yenilenmesi, katalog kaydının düzenlenmesi ve değiştirilmesi gibi işlemleri yapmak.
 
 
 
BİRİM: SÜRELİ YAYINLAR
 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
 
Basılı süreli yayınlar için;
 
 • Kullanıcılardan; eğitim-öğretim yılı için abone olunmasını istedikleri süreli yayınların taleplerini resmi yazıyla almak.
 
 • Talep edilen süreli yayınların, abonesi olduğumuz veritabanlarında olup olmadığını kontrol etmek.
 
 • Aboneliği gerçekleştirilecek süreli yayınları, liste halinde kütüphane yönetimine sunmak.
 
 • İhtiyaçlara, kütüphane politikasına ve mevcut bütçe imkânlarına göre firmalardan fiyat tekliflerini almak.
 
 • Fiyat teklifleri idare tarafından değerlendirildikten sonra aboneliği gerçekleştirilecek süreli yayınların sipariş listelerini oluşturmak.
 
 • Yıl içerisinde abone olunan süreli yayın sayılarının tam olması için gerekli takibi yapmak.
 
 • Yıl içinde satın alınan süreli yayınların yerli ve yabancı sayılarını belirlemek,
 
 • Ödemeleri zamanında yapılması için Bütçe ve Satın Alma Birimi’yle irtibata geçmek.
 
 • Abone olunan veya bağış yoluyla kütüphaneye gelen süreli yayınları, Süreli Yayın Takip Kurallarına uygun olarak Yordam Otomasyon Sistemi’ne işleyerek kayıt altına almak,
 
 • Kayıt altındaki yayınları alfabetik olarak raflara yerleştirmek ve okuyucuların hizmetine sunmak.
 
 • Kayıt altına alınmayacak arşiv değeri olmayan yayınların (Satın Alma ve Bağış Komisyonunca belirlenen) tasnifini ve uygun alanlarda değerlendirilmesini sağlamak,
 
 • Süreli yayınların kütüphane içerisinde kullanımını sağlamak,
 
 • Yılsonunda, satın alınan ve sayısı tamamlanan yayınları tutanakla birlikte Cilthaneye teslim etmek.
 
 • E-Posta, telefon, çevrimiçi form veya yüz yüze iletişim yoluyla süreli yayınlar hakkında gelen soru ya da talepleri değerlendirmeye almak, gerekli bilgileri vermek.
 
 
 
E-yayınlar için;
 
 • Akademik personelden gelen talepler ve kullanıcı istatistiklerine doğrultusunda, abone olunacak veritabanlarının listesi oluşturmak ve bu listeyi kütüphane yönetiminin değerlendirmesine sunmak.
 
 • Kütüphane web sayfasına konulan veritabanlarını IP tanımlı olarak akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunmak. Bunlarla ilgili olarak kullanıcılara, e-posta yoluyla duyurular yapmak.
 
 • Kampus dışından veritabanlarından faydalanmak isteyen kullanıcıları, kampus dışı erişim konusunda bilgilendirmek.
 
 • Bütçe ve Satın Alma Birimi’yle irtibata geçerek ödemeler konusunda gerekli bilgi ve belgeleri vermek (Proforma, Yetki Belgesi, Fatura vs. temin etmek).
 
 • Veritabanı ödeme planını hazırlayarak kütüphane yönetimine sunmak.
 
 • Her yılsonunda Veritabanları ile ilgili istatistik bilgileri firmalardan temin ederek idareye sunmak.
 
 • Her yıl başında ücretli ve ücretsiz veritabanları sayısını belirlemek; veritabanları içindeki e-kitap, e-dergi, tam metin ve bibliyografik veritabanı sayısını belirlemek.
 
 • Veritabanlarını konusuna (Tıp, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler ve diğerleri ) göre sınıflandırmak ve sayısal veri elde etmek.
 
 • Deneme erişimine açılmış olan veritabanlarının takibini yapmak, bu konuda gelen talepler doğrultusunda kullanıcıları bilgilendirmek.
 
 • Gelen bilgi taleplerini değerlendirmek ve veritabanlarıyla ilgili okuyuculara bilgi vermek.
 
 • Yordam Otamasyon Sisteminin takip ve kontrolünü yapmak.
 
 • Yedekleme sistemini güncel ve güvenilir tutmak.
 
 • Gerektiğinde diğer faaliyetlere idare tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak,
 
 • Tüm faaliyetlerde iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev yapmak,
 
 • Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek,
 
 • İdare tarafından verilen yazılı ve sözlü görevleri kanunlar çerçevesinde yerine getirmek,
 
 • Başkanlık varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,
 
 • Savurganlıktan kaçınmak,
 
 • Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,
 
 • Amirin vereceği diğer görevleri yapmak.
 
 
 
BİRİM: SÜRELİ YAYINLAR ARŞİVİ
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
 • Arşivden faydalanacak kullanıcılara araştırmaları konusunda yardımcı olmak.
 
 • Süreli Yayınlar Arşivi’nde salon ve raf düzenini sağlamak.
 • Belirlenen kurallar çerçevesinde kullanıcıların yayınlardan faydalanmasını sağlamak.
 
 
 
BİRİM: BİLGİ TARAMA ODASI  (ŞU AN MEVCUT DEĞİL )
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
 
 • Akademik personel ve öğrencilerin bilgiye en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak için Bilgi Tarama Odası’nda bulunan PC’nin kontrolünü yapmak, kullanıma hazır hale getirmek.
 
 • Bilgi Tarama Odası’nın en verimli şeklide kullanılmasını sağlamak.
 
 • Veritabanları kullanımı konusunda akademik personel ve öğrencilere yardımcı olmak.
 
 • İnterneti amacı dışında kullananları bilgilendirmek, gereksiz vakit kaybını ortadan kaldırmak.
 
 • Bilgi Tarama Odası’nı aynı zamanda personelin eğitimi için Seminer Salonu şeklinde de kullanımını hazır hale getirmek.
 
 • Projeksiyon makinasını ihtiyaç duyulduğunda hazır hale getirmek.
 
 • Katalog Tarama için kullanılan PC’lerin kontrolünü yapmak.
 
 • Kütüphane için kullanılan tüm PC’lerin kontrolünü yapmak.
 
 • Wireless bağlantısı konusunda kullanıcıları bilgilendirmek.
 
 
 
BİRİM: KİTAP SALONU
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
 • Kitap salonunun genel düzenini sağlamak.
 
 • Ödünç Verme Birimine iade edilen kitapların manyetik dolumu yapıldıktan sonra raflara yerleştirmek.
 
 • Dewey Sınıflandırma Sistemine göre raf düzenini sağlamak.
 
 • Raftaki yayınları arama ve bulma konusunda kullanıcılara yardımcı olmak.
 • Hasarlı, yıpranmış yayınları ciltleme işlemi yapılması için Cilthane’ye göndermek.
 
 • Sırt etiketi düşmüş ya da hasarlı olanları Kataloglama Birimi’ne göndermek.
 
 • Demirbaş sorunu olan yayınları Taşınır Kayıt Kontrol Birimi’ne göndermek.
 
 
BİRİM: BAĞIMSIZ OKUMA SALONLARI
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
 • 7/24 hizmet veren okuma salonlarının düzenini sağlamak.
 
 • Gerekli durumlarda kullanıcıları bilgilendirmek.
 
 • Giriş ve çıkışlarda öğrencilere gerekli yardımı sağlamak.
 
 
 
BİRİM: CİLTHANE   (ŞU AN MEVCUT DEĞİL)
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
 • Cilthaneye gönderilen yayınların otomasyon programında “Ciltte” görünecek şekilde işlem yapmak.
 
 • Yayınları yıpranmışlık durumuna göre ayırmak.
 
 • Tamir işlemine öncelik vermek.
 
 • Yeniden ciltlenmesi gereken kitapların ciltleme işlemini yapmak.
 
 • Ciltleme işlemi biten yayınların cilt düşüşünü yaparak ilgili birime göndermek.
 
 
 
 
BİRİM: GÜVENLİK
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
 • Kütüphanenin güvenliğini sağlamak ve genel düzeninin korunmasına yardımcı olmak.
 
 • Giriş ve çıkışlarda öğrencilere gerekli kolaylığı sağlamak.
 
 • Kütüphaneye gelen engelli öğrencilerimize girişlerde yardımcı olmak.
 
 
BİRİM: TEKNİK İŞLER
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
 • Kütüphanede oluşan teknik sorunları amirlerine bildirmek.
 
 • Kütüphanede ihtiyaç duyulan teknik hizmetlerde yardımcı olmak.
 
 
BİRİM: DESTEK HİZMETLER
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
 
 • Kullanıcıların bilgi için danışacağı sorulara yardımcı olmak.
 
 • Kullanıcılara Otomatik Ödünç Verme makinesi (Self-Check) kullanımında yardımcı olmak.
 
 
KÜTÜPHANEDE ÇALIŞAN FİRMA ELEMANLARI
 
 
YOK  - TEMİZLİK İŞLERİ

  
 
 
Menüyü Kapat